Dịch vụ eMailPro

Chuyển email từ dịch vụ khác (GSuite/Gmail)  

Là công cụ cho phép cá nhân tự dịch chuyển email từ dịch vụ khác như GSuite/Gmail...

Đổi DNS cho dịch vụ email  

Nếu quý khách chuẩn bị chuyển email tới ESI, thì hãy thiết lập như sau...

Sử dụng nhiều địa chỉ chung tài khoản  

Là một tính năng đặc biệt của ESI Email

Chính sách bảo mật thông tin  

Các điều khoản bảo mật thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ đám mây...

Sử dụng trình quản trị Cloud Email  

Trình quản trị này giúp cho các quản trị viên quản lý các tài khoản email của người dùng công ty mình một cách tốt nhất...

Cách chuyển dữ liệu email cũ sang Cloud Email  

Giúp nguời dùng cuối có thể tự chuyển những dữ liệu từ tài khoản mail cũ sang tài khoản mail mới trên dịch vụ Cloud Email của ESI...

Cách thay đổi mật khẩu email trên Webmail  

Giúp người dùng tự thay đổi mật khẩu tài khoản email cá nhân trên webmail của ESI...

Cách cài đặt Cloud Email trên Microsoft Outlook  

Giúp người sử dụng cài đặt dịch vụ cloud email của ESI trên phần mềm Microsoft Outlook...

Cách cài đặt Cloud Email trên Mozilla Thunderbird  

Giúp người sử dụng cài đặt dịch vụ cloud email của ESI trên phần mềm Mozilla Thunderbird...

Cách cài đặt Cloud Email trên iOS  

Giúp người sử dụng cài đặt dịch vụ cloud email của ESI trên iOS...