Đổi DNS cho dịch vụ email

Nếu quý khách chuẩn bị chuyển email tới ESI, thì hãy thiết lập như sau...