Data Warehouse Tool Suite  by hienptt


updated on 2017-05-19 09:48:51


Gói phần mềm xây dựng trên nền tảng nguồn mở và Java kết hợp các công cụ của RDBMS, hỗ trợ Oracle DB, MySQL, PostgreSQL...

Gói phần mềm giải pháp Data warehouse, cung cấp công cụ từ giai đoạn ETL cho đến xây dựng và xử lý các báo cáo, với nền tảng báo web mạnh mẽ, có thể đáp ứng yêu cầu khắt khe của doanh nghiệp trong việc thu thập, lưu trữ và báo cáo quản trị, có khả năng xử lý khối dữ liệu thô lên đến 100GB/ngày (XML files), database lên đến 10TB.