Công cụ chứng chỉ số SSL

Công cụ nhỏ, nhằm quản lý SSL Certificate cho VPN hoặc xác thực...

Chứng chỉ số SSL

Chứng chỉ số là yếu tố xác thực bảo mật tốt nhất, bên cạnh password. Hệ thống này thích hợp triển khai mạng LAN doanh nghiệp có xác thực 802.1x hoặc mạng Wifi với xác thực WPA-Enterprise.

ESI cũng cung cấp gói tư vấn và triển khai xác thực 802.1x mạng LAN kèm với phần mềm quản lý chứng chỉ trên.